Опубликован 2022-06-13

PEDAGOGIKA OLIY TA’LIM MUASSASALARIDA TALABALARNING GEOMETRIK BILIMLARINI NAZORAT VA BAHOLASH

Аннотация


Ushbu maqolada talabalarning bilim va malakalarini tekshirish ko’nikma va malakalari darajasini aniqlash, o’lchash va baholash jarayonini aniqlash usullari bayon etilgan

Как цитировать


Abjalov, B. (2022). PEDAGOGIKA OLIY TA’LIM MUASSASALARIDA TALABALARNING GEOMETRIK BILIMLARINI NAZORAT VA BAHOLASH . Журнал математики и информатики, 2(3). извлечено от https://education.jspi.uz/index.php/matinfo/article/view/6159

Библиографические ссылки


Maktab informatika va axborot texnologiyalari darslarini o ‘qitishda trik studio dasturlash muhitidan foydalanish Р Юсупов, Б Абдуғаниев - … muammolari va rivojlanish tendensiyalari: yechimlar va …, 2022

https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=ru&user=pf4KNy4AAAAJ&citation_for_view=pf4KNy4AAAAJ:YOwf2qJgpHMC

Nuqtalarning geometrik orinlarini topishga doir masalalar va ularni bosqichlab yechish. J Mamatov, M Qahhorov - Журнал математики и информатики, 2022

MATEMATIKA DARSLARDA NOSTANDART TENGSIZLIKLARNI YECHISH USULLARI.M Qahhorov, D Qahhorova - Журнал математики и информатики, 2021

Qahhorov, M., & Berdimuradov, K. (2021). МАТЕМАТИК ТАЪЛИМНИ АМАЛГА ОШИРИШДА УМУМИЙ ЎРТА МАКТАБ Ў?УВЧИЛАРИНИНГ БИЛИШ ФАОЛИЯТИНИ РИВОЖЛАНТИРИШ. Журнал математики и информатики, 1(2).

ЧЕКЛИ СТЕРЖЕНДА ИССИ?ЛИК О?ИМИНИ БОШ?АРИШ. M Qahhorov, X Nurjon - Журнал математики и информатики, 2022

GEOMETRIYANING ALGEBRAIK TENGLAMALARNI YECHISHGA BAZI TATBIQLARI.D Xoljigitov - Журнал математики и информатики, 2021.

Pedagoglarda kreativlik sifatlarini rivojlantirish va undan foydalanishning samarali yo’llari.M Qazibekov, M Bayzaqov, Журнал математики и информатики, 2022

Sulaymonov, F., & Bayzaqov, M. (2021). MATEMATIK MANTIQ ELEMENTLARINI ERTA O’RGATISH VA UNING AHAMIYATI. Журнал математики и информатики, 1(2).

Mamatov, J., Bayzaqov, M., & Rahimova, S. (2021). BERNULI VA PUSSON TAQSIMOTLARI. Журнал математики и информатики, 1(4).

Pedagoglarda kreativlik sifatlarini rivojlantirish va undan foydalanishning samarali yo’llari.M Qazibekov, M Bayzaqov, Журнал математики и информатики, 2022

Qazibekov, M., & Xasanov , J. (2021). TRIGONOMETRIK TENGLAMA VA TENGSIZLIKLARNI O’QITISHDA INTERFAOL METODLARDAN FOYDALANISHNING NAZARIY ASOSLARI. Журнал математики и информатики, 1(2). извлечено от https://matinfo.jspi.uz/index.php/matinfo/article/view/1269

Qazibekov, M. (2021). PEDAGOGIKADA KICHIK GURUHLARDA ISHLASHNING NAZARIY ASOSLARI. Журнал математики и информатики, 1(3).

Алламуродова, Н. Т., Каххоров, М., & Козибеков, М. (2015). Использование ИКТ при изучении математики. Молодой ученый, (5), 6-8.

Авторы


Bekzod Abjalov

Jizzakh State Pedagogic Institute

Ключевые слова:

Tekshirish, nazorat, takroriy tekshirish, joriy nazorat, oraliq nazorat, yakuniy nazorat, baholash

Выпуск


Раздел: Articles

Powered by I-Edu Group